Εκπλήρωση Αποστολής και Στόχων


Η πραγμάτωση της αποστολής και η επίτευξη των στόχων της ΟΕΒ προωθείται δραστήρια και συντονισμένα με πολύπλευρες δραστηριότητες.

Οι σημαντικότερες από αυτές είναι:


•    Διαβήματα προς την Κυβέρνηση, τη Βουλή και τις Συντεχνίες για οικονομικά, εργασιακά, επιχειρηματικά, ευρωπαϊκά, φορολογικά, περιβαλλοντικά, νομοθετικά και κοινωνικά θέματα.
•    Συμμετοχή σε επίσημες τριμερείς και άλλες επιτροπές όπου προβάλλονται ενεργά και εμπεριστατωμένα οι θέσεις του επιχειρηματικού κόσμου έτσι που να αποτρέπονται ετεροβαρείς σε βάρος του εξελίξεις ή αποφάσεις.
•    Διαφώτιση της κοινής γνώμης με τη δημόσια προβολή των θέσεων του επιχειρηματικού κόσμου διά των μέσων μαζικής επικοινωνίας, ώστε να γίνονται κατανοητές και να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από την Κυβέρνηση, τη Βουλή και άλλα κέντρα λήψης αποφάσεων στη διαμόρφωση της πολιτικής τους.
•    Συμμετοχή και εκπροσώπηση του επιχειρηματικού κόσμου σε Ευρωπαϊκά και διεθνή σώματα/οργανώσεις, όπου προωθεί τα συμφέροντα των επιχειρήσεων της Κύπρου, ενημερώνεται για τις εξελίξεις, αποκομίζει πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες και εξασφαλίζει Ευρωπαϊκή/διεθνή υποστήριξη. Τα σημαντικότερα Ευρωπαϊκά/διεθνή σώματα στα οποία η ΟΕΒ είναι μέλος και συμμετέχει ενεργά είναι:

  • Διεθνής Οργάνωση Εργοδοτών (ΙΟΕ) και μέσω της στη
  • Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO)
  • Ένωση Ομοσπονδιών Εργοδοτών και Βιομηχανίας Ευρωπαϊκών Χωρών (BUSINESSEUROPE)
  • Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ).
  • Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Dublin Foundation).
  • Ευρωπαϊκό Πρακτορείο για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (Bilbao Agency).
  • Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Κατάρτισης (CEDEFOP).
  • Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ESF).
  • Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου (ESDC).

•    Συνεργασία με τις αντίστοιχες οργανώσεις Εργοδοτών/Επιχειρηματιών πολλών άλλων χωρών, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη των διεθνών οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων της Κύπρου.
•    Συνεχής αναβάθμιση και εμπλουτισμός των παρεχομένων υπηρεσιών προς τα Μέλη, ανάλογα με τις ανάγκες τους και τις εκάστοτε οι εγχώριες, Ευρωπαϊκές και διεθνείς συνθήκες/τάσεις.

Η ΟΕΒ επιδιώκει να επηρεάζει τα κέντρα λήψης αποφάσεων κατά τρόπο που να υποβοηθείται η δημιουργία οικονομικών συνθηκών που ενθαρρύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας.Comments