Αποστολή και Στόχοι

  • Η δημιουργία και διατήρηση ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι Κυπριακές επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται απρόσκοπτα για την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Η διατήρηση του ισοζυγίου δυνάμεων μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και των συνδικαλιστικών και άλλων οργανώσεων που δρουν σαν ομάδες πίεσης μέσα στο πλουραλιστικό σύστημα λήψης αποφάσεων της κυπριακής κοινωνίας.
  • Η παροχή στις Κυπριακές επιχειρήσεις σύγχρονων, ποιοτικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών είτε μέσω της Γραμματείας της, είτε μέσω εξειδικευμένων οργανισμών-μελών της που πληρούν τις ψηλές προδιαγραφές και απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομικής συγκυρίας. Πρωταρχικής σημασίας είναι οι υπηρεσίες κατάρτισης επιχειρηματικών στελεχών.
  • Η διασφάλιση της έμπρακτης εναρμόνισης της οικονομικής και θεσμικής υποδομής της Κύπρου με το «Ευρωπαϊκό Κεκτημένο» και η αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που προσφέρει η ισότιμη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υποβοήθηση των μελών της ΟΕΒ για εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο όπως αυτό θα διαμορφώνεται.
  • Η προώθηση των καλώς νοουμένων και νόμιμων συμφερόντων των μελών της (κλαδικά ή μεμονωμένα).
  • Η παρακολούθηση των κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικών δρώμενων και η ανάλογη καθοδήγηση των κρατικών φορέων και η συμβολή της στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου.
  • Η εκπροσώπηση των Κυπριακών επιχειρήσεων και η προώθηση των θέσεων και απόψεών τους τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στον χώρο της Ενωμένης Ευρώπης.
  • Η ενθάρρυνση της Γυναικείας Επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσα στο γενικό στόχο της ανάπτυξης της Κύπρου.
Comments