ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Μονάδες ΣΗΘΥΑ για ιδία Κατανάλωση

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού ανακοίνωσε σήμερα νέο Σχέδιο για την παραγωγή ενέργειας από μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού/Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης μέχρι 5 MW.

To Σχέδιο περιλαμβάνει την ακόλουθη κατηγορία επένδυσης: Εγκατάσταση Μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με την μέθοδο του συμψηφισμού λογαριασμών (net-billing). Το Σχέδιο θα δέχεται αιτήσεις μέχρι να συμπληρωθούν 20 MW. Στην κατηγορία του συμψηφισμού λογαριασμών (net-billing) μπορούν να ενταχθούν μονάδες ΣΗΘΥΑ που είναι εγκατεστημένες σε εμπορικά και βιομηχανικά υποστατικά (δηλαδή εμπορικές, βιομηχανικές μονάδες, δημόσια κτίρια, στρατόπεδα, σχολεία, γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες, επιχειρήσεις αλιείας).

Η ισχύς του κάθε συστήματος ΣΗΘΥΑ που δύναται να εγκατασταθεί θα είναι μέχρι  5ΜW ανά λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 10 Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι να συμπληρωθεί η μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα ή μέχρι την έκδοση οποιασδήποτε αναθεώρησης/κατάργησης του Σχεδίου με σχετική απόφαση του Υπουργού Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Ανακοίνωση Σχεδίου netbilling ΣΗΘΥΑ

ΣΗΘΥΑ Net billing v8