ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Σχέδιο Χορηγιών Επενδύσεων Εμπλουτισμού & Εκσυγχρονισμού του Τουριστικού Προϊόντος

Πληροφορείστε ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ) εξάγγειλε την 1η προκήρυξη του σχεδίου «Επενδύσεων Εμπλουτισμού και Εκσυγχρονισμού του Τουριστικού Προϊόντος για την Επιμήκυνση της Τουριστικής Περιόδου» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Σχέδιο στοχεύει:

(α) στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες αφορούν σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως είναι ο συνεδριακός και ο αθλητικός,

(β) στη στήριξη επενδύσεων υφιστάμενων τουριστικών μονάδων για την αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό και εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, και για την εξυπηρέτηση των διαφοροποιημένων εποχιακών αναγκών και ιδιαιτεροτήτων του χειμερινού τουρίστα αλλά και του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων, καθώς και

(γ) στον εκσυγχρονισμό και εμπλουτισμό υπηρεσιών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση των ειδικών ενδιαφερόντων.

Το Σχέδιο απευθύνεται σε δυνητικούς δικαιούχους που είναι Επιχειρήσεις που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Οδηγό Εφαρμογής.

Το Σχέδιο επιμερίζεται σε τρείς Άξονες:

  • Άξονας Α: Δημιουργία Νέων Αυθύπαρκτων Έργων και Υποδομών Συνεδριακού και Αθλητικού Τουρισμού
  • Άξονας Β: Εκσυγχρονισμός Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων
  • Άξονας Γ: Εκσυγχρονισμός, Εμπλουτισμός, Επέκταση, Ανακαίνιση Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης είναι €16,0εκ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα έντυπα του Σχεδίου από την ιστοσελίδα www.sxedioxorigion.com. Σημειώνεται ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τον ΚΟΤ μέχρι τις
5 Φεβρουαρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον ΚΟΤ (Γραφείο Παροχής Πληροφοριών του Σχεδίου: κα Έλενα Περικλέους Κληρίδη, τηλ. 22691292, κα Φανή Παναγίδου, τηλ. 22691158).