ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Σχέδια Χορηγιών για Διερεύνηση Ξένων Αγορών και Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας προκήρυξε τα ακόλουθα Σχέδια Χορηγιών για προώθηση των εξαγωγών:

1. «Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (de minimis) προς Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Βιομηχανικών Προϊόντων, για διερεύνηση ξένων αγορών».

Δικαιούχοι του σχεδίου είναι Κυπριακές επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες περιλαμβάνονται στον τομέα της Μεταποίησης ή/και της εμπορίας βιομηχανικών προϊόντων. Η ενίσχυση θα παρέχεται μέχρι δύο φορές τον χρόνο και καλύπτει τα έξοδα μετάβασης (αεροπορικό εισιτήριο) ενός ατόμου για ταξίδι σε οικονομική θέση μέχρι του ποσού των €855 / ταξίδι με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια έρευνας αγοράς σε χώρες όπου προτίθενται να εξάγουν τα προϊόντα τους για πρώτη φορά.

Το σχέδιο θα είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια του 2019 και το Υπουργείο θα αξιολογεί αιτήσεις για διερεύνηση ξένων αγορών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 31/12/2019. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το Υπουργεί στα τηλ: 22867134, 22867330 και 22867331.

2. «Καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων για Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά και Τρίτες Χώρες».

Το σχέδιο αποσκοπεί στην προβολή και προώθηση των γεωργικών προϊόντων στην Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες. Δικαιούχοι του σχεδίου είναι:

– για την συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις / διαγωνισμούς / εκδηλώσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων,
– για δε άλλες δράσεις όπως δημοσιεύσεις, διάδοση επιστημονικών γνώσεων και εκστρατείες προώθησης (ανάλογα με την περίπτωση – εντός της Εσωτερικής Αγοράς ή σε Τρίτες Χώρες) Οργανισμοί/ Οργανώσεις/ Σύνδεσμοι, αναγνωρισμένες Οργανώσεις /Ομάδες /Ενώσεις Παραγωγών και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή, μεταποίηση ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων.

Οι δράσεις προώθησης γεωργικών προϊόντων θα πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι τις 15/10/2019. Για περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο σχέδιο, οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το Υπουργείο στα τηλ: 22867251 και 22867109.

Διευκρινίζεται ότι πατώντας στον τίτλο των πιο πάνω σχεδίων μπορείτε να εξασφαλίσετε τις αιτήσεις συμμετοχής και τους ενημερωτικούς οδηγούς.