ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Προτεινόμενα Εθνικά Πρότυπα CEN – CENELEC

Επισυνάπτονται γνωστοποιήσεις από Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης, μελών των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN/CENELEC, που περιέχουν τους τίτλους προτεινόμενων εθνικών προτύπων, οι οποίες αποστάληκαν στην ΟΕΒ από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS).

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία που αφορά την πληροφόρηση σε θέματα τεχνικών προτύπων, μπορείτε, αφού μελετήσετε τους τίτλους: α) να ζητήσετε όπως λάβετε ηλεκτρονικά ολόκληρο το κείμενο του προσχεδίου εθνικού προτύπου, εάν αυτό είναι διαθέσιμο, β) να συμμετάσχετε στις συναντήσεις της τεχνικής επιτροπής του Εθνικού Οργανισμού Τυποποίησης που ετοιμάζει το προσχέδιο προτύπου και γ) να υποβάλετε εισήγηση στον CYS, να αρχίσει τυποποιητική εργασία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με το θέμα της γνωστοποίησης, εάν φυσικά πιστεύετε ότι το εν λόγω εθνικό πρότυπο θα επηρεάσει την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων ή την κυπριακή βιομηχανία και οικονομία.

Τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις παρακαλώ όπως υποβάλλονται στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης, στην πιο κάτω διεύθυνση:

Μαριλένα Νικολάου
Λειτουργός Διοίκησης και Διεθνών Σχέσεων
(τηλ. 22 411439, φαξ 22 411511, email: m.nicolaou@cys.org.cy
Κώστα Αναξαγόρα 30, 3ος Όροφος
2014 Στρόβολος – Λευκωσία,
Τ.Θ. 16197, 2086 Λευκωσία
www.cys.org.cy

Σε περίπτωση που δεν ληφθεί καμία ανταπόκριση, ο CYS δε θα φέρει ένσταση στην προώθηση των υπό αναφορά εθνικών προτύπων.

cenelec monthly notifications_January 2019

cen monthly notifications_January 2019