ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Προκαταρκτικά στοιχεία για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) 2018

Για σκοπούς έγκαιρου προγραμματισμού των επιχειρήσεων που αναπροσαρμόζουν τους μισθούς των εργαζομένων βάσει της μεταβολής της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ανακοινώνει τα ακόλουθα:

(α)  Με το πέρας των τριών τριμήνων του 2018 και σύμφωνα με τους μέχρι σήμερα υπολογισμούς, οι προκαταρκτικές ενδείξεις σε σχέση με την διακύμανση του πληθωρισμού, καταδεικνύουν για το έτος 2017 αύξηση ύψους 1,1%.

(β) Βάσει των ανωτέρω, και σύμφωνα πάντα με τη Μεταβατική Συμφωνία που συνομολογήθηκε μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων στις 28 Ιουλίου 2017, αναμένεται ότι η αύξηση λόγω ΑΤΑ θα ανέλθει πέριξ του 0,55% επί των ολικών μισθών.

Η ΟΕΒ θα προβεί σε νέα ενημέρωση των μελών της αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου από το Τμήμα Στατιστικής του Υπουργείου Οικονομικών τον Ιανουάριο του 2019.

Η ΟΕΒ με την ευκαιρία υπενθυμίζει ότι όλες οι επιχειρήσεις θα αυξήσουν τις εισφορές τους στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά 0,5% από 1/1/2019 και από την 1/3/2019 θα αρχίσουν την καταβολή εισφορών ύψους 1,85% στο Ταμείο Ασφάλισης Υγείας για σκοπούς ΓεΣΥ.

Για διευκρινίσεις οι επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής της ΟΕΒ, τηλ: 22 665102.