ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Νέος γύρος αιτήσεων αναστολής των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα

Πληροφορείσθε ότι Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι διεξάγεται νέος γύρος αιτήσεων αναστολής των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα (επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση).

Οι οικονομικοί φορείς (επιχειρήσεις) μπορούν να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις για τα αιτήματα που παρέλαβε η Επιτροπή για παραχώρηση δασμολογικών αναστολών και ποσοστώσεων για ορισμένα βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα που θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2020. Οι αντιρρήσεις των οικονομικών φορέων θα πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή, μέσω των εθνικών αρχών. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση που έχετε αντίρρηση σε οποιοδήποτε αίτημα για παραχώρηση δασμολογικών αναστολών και ποσοστώσεων, παρακαλούμε να ενημερώσετε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας στο email jhadjiadamou@papd.mof.gov.cy το αργότερο μέχρι τις 03.06.2019 στο τυποποιημένο έντυπο που επισυνάπτεται.

O αναλυτικός κατάλογος των δασμών του κοινού δασμολογίου για τους οποίους ζητείται παραχώρηση δασμολογικών αναστολών και ποσοστώσεων έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εμπορίου (www.mcit.gov.cy/ts) στην κατηγορία Ανακοινώσεις.

Ανακοίνωση προς οικονομικούς φορείς

Αντίρρηση για δασμολογική αναστολή