ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο περιβάλλον (SEA) από Σχέδια & Προγράμματα για Πιθανή Δημιουργία Νέας Λατομικής Ζώνης στην Επαρχία Λάρνακας

Eκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο περιβάλλον (SEA) από Σχέδια και Προγράμματα για Πιθανή Δημιουργία Νέας Λατομικής Ζώνης στην Επαρχία Λάρνακας Αρ. Σύμβασης: 13.25.002.018.010

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε, ότι το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης μετά από διαγωνισμό, έχει αναθέσει σε εταιρεία τη μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον για πιθανή δημιουργία Νέας Λατομικής Ζώνης σε περιοχές της επαρχίας Λάρνακας.

Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης καλεί τα Μέλη της ΟΕΒ, να υποβάλουν τις απόψεις τους στον Ανάδοχο. Η σχετική επιστολή επισυνάπτεται.

Η σχετική επιστολή επισυνάπτεται