ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Θέση Εργασίας στην ΟΕΒ: Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΒ Λεμεσού-Πάφου

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΒ Λεμεσού – Πάφου

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) δέχεται αιτήσεις για τη θέση «Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΒ Λεμεσού – Πάφου».

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο.
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος θεωρείταιεπιπρόσθετο προσόν.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Γνώση Ρωσικής γλώσσας είναι επιπρόσθετο προσόν.
 • Ισχυρή προσωπικότητα και επικοινωνιακή ικανότητα.
 • Άριστες δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου.
 • Τουλάχιστον τρία χρόνια εργασιακή εμπειρία.
 • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (για άνδρες).
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, αξιοπιστία, εχεμύθεια, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 • Κάτοχος άδειας οδηγού με δυνατότητα να διακινείται οπουδήποτε στην Κύπρο.

Διαμονή στη Λεμεσό αποτελεί πλεονέκτημα.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικά στα γραφεία της ΟΕΒ, Τ.Θ. 21657, 1511 Λευκωσία, σύντομο βιογραφικό σημείωμα μέχρι τις 4 Αυγούστου 2017, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΒ Λεμεσού – Πάφου», ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@oeb.org.cy.

 

Πληροφορίες για τα καθήκοντα και ευθύνες της θέσης, πιο κάτω.

 Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΒ Λεμεσού-Πάφου

Κυριότερα καθήκοντα και Ευθύνες

 1. Εγγραφή νέων μελών στην ΟΕΒ και επικοινωνία με τα υφιστάμενα μέλη.
 1. Συμμετέχει στις εργασίες της Επιτροπής ΟΕΒ Λεμεσού-Πάφου και συντονίζει το χειρισμό θεμάτων τοπικού χαρακτήρα.
 1. Αναλαμβάνει τη διερεύνηση/εντοπισμό προβλημάτων ή/και εισηγήσεων των μελών της ΟΕΒ στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου και τις προωθεί μετά από συνεννόηση με τη Διεύθυνση της ΟΕΒ ή/και την Επιτροπή.
 1. Διαβιβάζει στα κεντρικά γραφεία της ΟΕΒ για χειρισμό ή λήψη οδηγιών για όλα τα θέματα μη τοπικού χαρακτήρα.
 1. Προΐσταται του γραφείου, τηρεί πρακτικά και προετοιμάζει υπομνήματα, επιστολές και άλλα γραπτά κειμένα που απαιτούνται για την προώθηση θεμάτων της ΟΕΒ και αποφάσεων της Επιτροπής.
 1. Παροχή πληροφοριών προς τα μέλη στις δύο επαρχίες για δραστηριότητες της ΟΕΒ και άλλα θέματα που τους ενδιαφέρουν.
 1. Είσπραξη οφειλόμενων συνδρομών των Μελών (απευθείας και μέλη συνδέσμων).
 1. Κατάλληλη προβολή των δραστηριοτήτων της ΟΕΒ και του Γραφείου της στη Λεμεσό.
 1. Σύγκληση και συμμετοχή σε συνεδριάσεις ομοιοεπαγγελματικών ομάδων, τήρηση πρακτικών τέτοιων συνεδριάσεων, διεξαγωγή αλληλογραφίας και προώθηση αποφάσεων πάνω σε κοινά επαγγελματικά προβλήματα.
 1. Συμμετοχή σε συνεδριάσεις και εκπροσώπηση της ΟΕΒ σε οποιεσδήποτε επιτροπές, σώματα, οργανισμούς ή δημόσιες συζητήσεις όπως ήθελε καθορισθεί από το Γενικό ή Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή.
 1. Ανάληψη οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων που εμπίπτουν στις δραστηριότητες της Γραμματείας της ΟΕΒ τα οποία ήθελαν ανατεθεί από το Γενικό Διευθυντή ή τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή.