ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κατώτατα όρια ΕΕ στον τομέα Δημοσίων Συμβάσεων από 1η Ιαν. 2020

Το Γενκό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς της ΕΕ, για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021 ισχύουν αναθεωρημένα κατώτατα όρια για τον τομέα Δημοσίων Συμβάσεων, τα οποία παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα.

Κατώτατα όρια ΕΕ στον τομέα Δημοσίων Συμβάσεων από 1η Ιαν 2020