ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κατάργηση καταβολής τραπεζικής εγγύησης για την απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης για το πιο πάνω θέμα ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2019, σημειώνει τα εξής:

Στις 6 Δεκεμβρίου 2019 ψηφίστηκε τροποποίηση του Περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεων Νόμου με την οποία καταργείται η υποχρέωση του εργοδότη για την καταβολή τραπεζικής εγγύησης για σκοπούς χορήγησης άδειας προσωρινής παραμονής και απασχόλησης αλλοδαπού.

Σημειώνεται ότι για τις περιπτώσεις που ήδη έχουν κατατεθεί τραπεζικές εγγυήσεις, αυτές επιστρέφονται αφού υποβληθεί από τον εργοδότη υπεύθυνη δήλωση με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση κάλυψης των εξόδων απομάκρυνσης του αλλοδαπού.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες, επισυνάπτουμε σχετική ανακοίνωση τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών, αυτούσια την τροποποίηση της νομοθεσίας όπως δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθώς και την σχετική Υπεύθυνη Δήλωση Εργοδότη.