Νομοθεσία


  • Νόμος περί Καταβολής Ίσης Αμοιβής Μεταξύ Ανδρών & Γυναικών για την Ίδια Εργασία, Ή για Εργασία στην Οποία Αποδίδεται Ίση Αξία [177(I)/2002] 
  • Νόμος περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών & Γυναικών στην Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση [205(I)/2002] 
  • Νόμος περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία [58(I)/2004] 
  • Νόμος περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στα Επαγγελματικά Σχέδια Κοινωνικής Ασφάλισης [133(I)/2002] 
  • Νόμος περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση δυσμενούς Μεταχείρισης), Ν76(Ι)/2002 
  • Νόμος περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση δυσμενούς Μεταχείρισης), Ν98(Ι)/2003 
  • Νόμος περί Προστασίας της Μητρότητας, Ν100(Ι)/1997 
  • Νόμος περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας, Ν63(Ι)/2002 
  • Νόμος περί Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους Ανωτέρας Βίας, Ν69(Ι)/2002 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής της ΟΕΒ στο τηλ. 22 66 51 02.
Comments