Ισότητα φύλων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, η συνύπαρξη διαφόρων κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων, οι επιχειρηματικές συμπράξεις και η συνεχώς αυξανόμενη ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, καθιστούν το εργασιακό περιβάλλον όλο και πιο απαιτητικό ενώ απαραίτητες κρίνονται οι συνεχείς και έγκυρες οργανωτικές αλλαγές και η εισαγωγή ευελιξίας που να ικανοποιεί τόσο το ανθρώπινο δυναμικό όσο και τις επιχειρήσεις.

Για τους μεν εργαζόμενους, προτεραιότητα αποκτά η βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου μέσα από την επαγγελματική δραστηριοποίηση τους σε ένα περιβάλλον πολιτιστικής και κοινωνικής επίγνωσης και ίσων ευκαιριών. Για τις δε επιχειρήσεις, προτεραιότητα παραμένει η διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους μέσα από την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών για προώθηση των προϊόντων και ‘η υπηρεσιών τους αλλά και μέσα από τη διασφάλιση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού τους. Συνεπώς, πρακτικές και μέτρα που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός υγιούς εργασιακού συστήματος που λαμβάνει υπόψη τις πιο πάνω παραμέτρους παράγει πραγματικό όφελος και για τα δύο μέρη.

Στην Κύπρο, καθώς οι επιχειρήσεις μεγαλώνουν και αναπτύσσονται, όλο και περισσότερο συνειδητοποιούν τα οφέλη που προκύπτουν από ένα ισορροπημένο ανθρώπινο δυναμικό καθώς η επιτυχία μιας επιχείρησης βασίζεται σε διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας και της αποτελεσματικότητας των εργαζομένων της. Ως εκ τούτου, κύριο μέλημα των επιχειρήσεων είναι να προσελκύσουν και να διατηρήσουν τα πιο κατάλληλα άτομα με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητες τους, ανεξάρτητα από το φύλο.

Από την επιχειρησιακή άποψη, η προώθηση¶Απ της ισότητας των φύλων οδηγείται από έναν συνδυασμό ηθικών λόγων, νομικών υποχρεώσεων και του πιθανού επιχειρησιακού οφέλους, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξής:

  • Οι επιχειρήσεις πρέπει να συμμορφωθούν με τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχετικές Νομοθεσίες περί ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην απασχόληση. 
  • Επιπλέον, με την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στις δράσεις τους, ενισχύονται οι διαδικασίες πρόσληψης και η διατήρηση εργαζομένων από μια ευρύτερη ομάδα υψηλής ποιότητας εργαζομένων. 
  • Το ηθικό του υφιστάμενου αλλά και νέου προσωπικού βελτιώνεται ¶και αυξάνεται η αίσθηση δέσμευσης και πίστης προς την επιχείρηση στην οποία εργάζεται. 
  • Η προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών οδηγεί στην καινοτομία και δημιουργικότητα. 
  • Επιπλέον, βελτιώνεται η επιχειρησιακή «εικόνα» και φήμη.
  • Η κοινωνία έχει υψηλές προσδοκίες για το πώς οι επιχειρήσεις οφείλουν να λειτουργούν – η προώθηση των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων σε όλες τις δράσεις και τα επίπεδα μπορεί να βοηθήσει κάθε επιχείρηση να ικανοποιήσει τέτοιες προσδοκίες. 
  • Οδηγεί σε αυξημένη παραγωγικότητα τόσο λόγω της ποιότητας του προσωπικού που διατηρεί όσο και από την ενισχυμένη θετική αντιμετώπιση των εργαζομένων προς τις υποχρεώσεις τους. 
  • Αυξάνεται η ευελιξία στους τρόπους και τις μεθόδους παραγωγής, διαχείρισης και λειτουργίας της κάθε επιχείρησης. 
  • Επιπρόσθετα, μειώνονται οι αδικαιολόγητες απουσίες που συχνά συσχετίζονται με τις ανάγκες φροντίδας των παιδιών.
Η προώθηση λοιπόν της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών λειτουργεί τόσο προς το συμφέρον των επιχειρήσεων όσο και προς όφελος των εργαζομένων ανδρών και γυναικών.