ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα βελτίωσης ικανοτήτων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την κυκλική οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια φιλόδοξη νέα δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία, προκειμένου να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές να μεταβούν σε μια ισχυρότερη και πιο κυκλική οικονομία, όπου οι πόροι χρησιμοποιούνται με πιο βιώσιμο τρόπο. Για να καταστήσει την ευρωπαϊκή οικονομία καθαρότερη και πιο ανταγωνιστική, η Επιτροπή εκτελεί φιλόδοξα μέτρα για τη μείωση της χρήσης των πόρων, τη μείωση των αποβλήτων και την ενίσχυση της βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης.

Από την υιοθέτηση του πακέτου κυκλικής οικονομίας, η Επιτροπή έχει παρατηρήσει αυξημένη αναγκαιότητα για υιοθέτηση από τις επιχειρήσεις, στρατηγικών και πρακτικών για την αποδοτικότητα των πόρων, την πράσινη καινοτομία και / ή την κυκλική οικονομία.

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες κατά την υιοθέτηση τέτοιων στρατηγικών και πρακτικών λόγω:

  • Της περιορισμένης οργανωτικής, τεχνολογικής και οικονομικής τους δυνατότητας
  • Περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε κυκλικές λύσεις.

Για το λόγο αυτό Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να στηρίξει τις ΜΜΕ, ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα της κυκλικής οικονομίας, μέσω αυξημένων ροών εσόδων και βελτιωμένων περιβαλλοντικών επιδόσεων. Έτσι, διοργανώνεται εκπαίδευση προς τις ενδιαφερόμενες ΜΜΕ και τοπικές αρχές, που θα λάβει χώρα το πρώτο τετράμηνο του 2018. Η τελευταία προθεσμία υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 18η Σεπτεμβρίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο:

http://ec.europa.eu/environment/funding/circular-economy-smes/providers_en.htm