ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Επιτόκια που εφαρμόζονται στον Νόμο 123(Ι)/2012 – 08/01/2018 για την Καταπολέμηση των Καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει τα πιο κάτω επιτόκια για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2018 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018, ως αυτά ορίζονται στον Νόμο 123/(Ι) του 2012 με τίτλο «Νόμος που Προνοεί για την Καταπολέμηση των Καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές, καθώς και για συναφή θέματα»:
Επιτόκιο Αναφοράς: 0,00% όπως αυτό δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (http://www.ecb.int/home/html/index.en.html).

Επιτόκιο για τον υπολογισμό του Νόμιμου τόκου υπερημερίας: 8,00%

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστοχώρο της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας του Υπουργείου εδώ.