ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγκαθίδρυση και επαλήθευση Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) στην ΟΕΒ

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) στο πλαίσιο υιοθέτησης της πολιτικής της για την ενέργεια και το περιβάλλον, προχώρησε στην εγκαθίδρυση και επαλήθευση Συστήματος Οικολογικής και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Eco-Management and Audit Scheme – EMAS).

Στόχος της εγκαθίδρυσης και επαλήθευσης κατά EMAS στην ΟΕΒ, είναι η αξιολόγηση και η αναβάθμιση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της και η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των χώρων δραστηριότητας της.

Το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) παρακολουθείται και εφαρμόζεται από τέσσερα (4) άτομα της Γραμματείας της ΟΕΒ, τα οποία αποτελούν την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος συμμετέχει επίσης ο Διαχειριστής Ενέργειας του κτιρίου της ΟΕΒ, ο οποίος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην παρακολούθηση των περιβαλλοντικών πλευρών που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας. Έχει επίσης οριστεί από την ανώτατη διοίκηση της ΟΕΒ Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με καθορισμένο ρόλο, ευθύνες και αρμοδιότητες.

Η Περιβαλλοντική Πολιτική της ΟΕΒ δεν αποτελεί μόνο υποχρέωση της βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EMAS, αλλά και θέληση του Οργανισμού να συμβάλει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Βασική δέσμευση της ΟΕΒ αποτελεί η τήρηση των Ευρωπαϊκών και Εθνικών Κανονιστικών Διατάξεων, οι οποίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον καθορισμό και τήρηση των περιβαλλοντικών μας στόχων.

Επίσης, δέσμευση αποτελεί η συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος των περιβαλλοντικών επιδόσεων, αποσκοπώντας στη συνεχή βελτίωση τους, καθώς και η ανασκόπηση και αναθεώρηση των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων σε τακτική βάση.

Όραμα της ΟΕΒ είναι να καταστεί πρότυπο σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης για τα Μέλη, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της.