ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εκστρατεία Επιθεωρήσεων στη Μεταλλουργική Βιομηχανία – Νοέμβριος 2017

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σας ενημερώνει ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), αρμόδια αρχή της Κύπρου για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, κατά τον μήνα Νοέμβριο, θα διεξάγει εκστρατεία επιθεωρήσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Μεταλλουργικής Βιομηχανίας.

Σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στην εν λόγω οικονομική δραστηριότητα για τη μείωση των ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες στον τομέα αυτό.

Οι στόχοι της εκστρατείας αυτής είναι ο έλεγχος συμμόρφωσης των εργοδοτών με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, τον καθορισμό και την εφαρμογή, με βάση τη γραπτή εκτίμηση κινδύνου, μέτρων, μέτρων προστασίας και πρόληψης για τους κινδύνους που προέρχονται από τα επικίνδυνα μέρη μηχανημάτων και εξοπλισμών, τον θόρυβο, τις αναθυμιάσεις / σκόνες, τη διακίνηση φορτίων, καθώς και τους κινδύνους που προκύπτουν από τις εργασίες που εκτελούνται σε χώρους εργασίας / υποστατικά εκτός των υποστατικών των υπό επιθεώρηση εργοδοτών (π.χ. ανέγερση μεταλλικών κατασκευών σε εργοτάξια).

Για σκοπούς πληροφόρησης, επισυνάπτεται ως Παράρτημα, κατάλογος των σημείων ελέγχου μαζί με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις των βασικών κινδύνων και μέτρων προστασίας και πρόληψης, στα οποία εστιάζεται η εκστρατεία.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει εκδώσει ενημερωτικό υλικό, το οποίο διατίθεται σε έντυπη μορφή από τα Κεντρικά και τα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Στο υλικό αυτό περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και σχετικός Πρακτικός Οδηγός για το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία για Μικρές Επιχειρήσεις όπου υπάρχει σχετικός Πίνακας Ελέγχου για την Κατασκευή Μεταλλικών Προϊόντων με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη Εξοπλισμού.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τους αρμόδιους Λειτουργούς του ΤΕΕ στα τηλ. 22405612 και 22405676 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mkouyiali@dli.mlsi.gov.cy.

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οτιδήποτε περαιτέρω.

 

Παράρτημα