Έρευνα ΟΕΒ - ΚΟΓΕΕ: «Η γυναίκα στην Κυπριακή αγορά εργασίας»

αναρτήθηκε στις 1 Ιουν 2011, 11:56 μ.μ. από το χρήστη Admin 3   [ ενημερώθηκε 2 Ιουν 2011, 12:20 μ.μ. ]

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και η Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ), συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται ενεργά και με ποικίλους τρόπους στα θέματα της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και γενικά στην Κυπριακή Οικονομία, με στόχο την ανάδειξη των δυνατοτήτων τους αλλά και την προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση στην απασχόληση.
Στα πλαίσια των πιο πάνω δραστηριοτήτων διεξήγαγαν έρευνα με θέμα «Η γυναίκα στην Κυπριακή αγορά εργασίας».

Στόχος της έρευνας ήταν ο εντοπισμός του ρόλου που διαδραματίζει η γυναίκα στην εν γένει οικονομική δραστηριότητα, των αντιλήψεων ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες γύρω από την γυναικεία απασχόληση, των λόγων που περιορίζουν/εμποδίζουν τη διεύρυνση της γυναικείας συμμετοχής στην οικονομική δραστηριότητα καθώς και των μέτρων, η εισαγωγή/εφαρμογή των οποίων θα συμβάλει στη βελτίωση της κατάστασης.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ Νοέμβριου 2010 – Ιανουάριου 2011 ενώ το ερωτηματολόγιο προωθήθηκε σε εργοδότες και εργαζόμενους από όλο το φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων, σε μέλη γυναικείων και συνδικαλιστικών οργανώσεων και στην δημόσια υπηρεσία. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε Παγκύπρια βάση και αποτελείτο από 32 ερωτήσεις. Απαντήθηκαν συνολικά 958 ερωτηματολόγια με τα κάτωθι δημογραφικά δεδομένα:
  • Επί συνόλου 958 ερωτηματολογίων, το 25% των απαντήσεων προήλθε από άνδρες και το 75% από γυναίκες.
  • Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων έχει ηλικία από 26 – 35 ετών (39%)
  • Το 74% του δείγματος διαμένει στην επαρχία Λευκωσίας, 13% στη επαρχία Λεμεσού, 8% στην επαρχία Λάρνακας, 2% στην επαρχία Πάφου και 3% στην επαρχία Αμμοχώστου.
  • 40% των ερωτηθέντων κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, 26% Δίπλωμα Ανώτερης Εκπαίδευσης, 19% Πτυχίο Πανεπιστημίου, 13% Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης και 2% Διδακτορικό.
  • Οι επιχειρήσεις στις οποίες είναι ιδιοκτήτες ή απασχολούνται οι ερωτηθέντες προέρχονται από τον τομέα των Υπηρεσιών (32%), από Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (26%), την Δημόσια Διοίκηση (10%), τις Κατασκευές (8%), το Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο (8%), την Εκπαίδευση (4%), τις Μεταφορές, Αποθήκευση και Επικοινωνίες (4%), τα Ξενοδοχεία και Εστιατόρια (2%), τις Μεταποιητικές Βιομηχανίες (2%), την Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα (3%) και την Γεωργία/Κτηνοτροφία (1%).
  • Οι ερωτηθέντες ανήκουν κατά πλειοψηφία στο διοικητικό/υπαλληλικό προσωπικό των επιχειρήσεων (66%), ενώ ακολουθούν οι θέσεις του διευθυντή (14%), του εργατικού προσωπικού (11%), του ιδιοκτήτη (6%) και του γενικού διευθυντή (3%).

Τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας συνοψίζονται στα εξής:


· Αναφορικά με τους λόγους που οδήγησαν στην επιλογή του επαγγέλματος τους, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησαν πως η απόφαση ήταν προσωπική και βασίστηκε στα ενδιαφέροντα τους (35%).

Η συντριπτική πλειοψηφία (94%) δήλωσε πως το περιβάλλον εργασίας στον οργανισμό/επιχείρηση όπου εργάζονται είναι φιλικό προς τις γυναίκες. (π.χ. ύπαρξη ξεχωριστών τουαλετών για άνδρες και γυναίκες, κανόνες για προστασία από σεξουαλική παρενόχληση, παροχή διευκολύνσεων σε εγκυμονούσες κ.λπ.)

Αξίζει να σημειωθεί πως ανάμεσα στους Νόμους περί ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και επαγγελματική εκπαίδευση, γονικής άδειας και προστασίας της μητρότητας, το ψηλότερο ποσοστό που καταγράφηκε ήταν μόλις 25%. Το ποσοστό αυτό αφορά τον Νόμο περί Γονικής άδειας. Τα χαμηλότερα ποσοστά συγκέντρωσαν οι νομοθεσίες περί ίσης μεταχείρισης στα σχέδια κοινωνικής ασφάλισης και ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών.

Οι γυναικείες οργανώσεις, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι οργανώσεις των εργοδοτών θεωρούνται από το δείγμα της έρευνας ότι έχουν ουδέτερη συμβολή στην προώθηση και επίτευξη της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην απασχόληση. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν οι γυναικείες οργανώσεις όσον αφορά την συμβολή τους επί του θέματος, με 26% των ερωτηθέντων να δηλώνουν πως έχουν μεγάλη συμβολή και 21% να δηλώνουν πως έχουν πολύ μεγάλη συμβολή.

Ποσοστό 66% των ερωτηθέντων θεωρεί πως οι ευκαιρίες ανέλιξης των γυναικών σε σχέση με τους άνδρες στις επιχειρήσεις τους είναι ίσες, ενώ συγκεκριμένα η πλειοψηφία των ανδρών (91%) θεωρεί πως είναι ίσες μέχρι και πολύ καλύτερες.

Σε σχέση με τις ευκαιρίες κατάρτισης στους ίδιους οργανισμούς/επιχειρήσεις, το 81% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι αυτές είναι ίσες μεταξύ των δύο φύλων ενώ μόνο το 14% θεωρεί πως είναι χειρότερες ή πολύ χειρότερες για τις γυναίκες.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν κατά πλειοψηφία πως η μεταχείριση της οποίας τυγχάνουν οι γυναίκες στην απασχόληση σε σχέση με τους άνδρες είναι χειρότερες (58%)

Το 59% των ανδρών θεωρεί πως οι απολαβές μεταξύ των δύο φύλων είναι ίσες σε αντίθεση με την πλειοψηφία των γυναικών που θεωρεί πως είναι χειρότερες (56%) για τις γυναίκες.

Σε σχέση με το πόσο καλά μπορούν να αντεπεξέλθουν οι γυναίκες σε θέσεις ανώτερης διεύθυνσης εάν συγκριθούν με τους άνδρες συναδέλφους τους, ποσοστό 76% θεωρεί πως μπορούν να το κάνουν το ίδιο καλά

Η εξισορρόπηση της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (work – life balance) αποτελεί σημαντικό έως πολύ σημαντικό στοιχείο για το 93% των συμμετεχόντων στην έρευνα.

Το 78% του συνόλου των ερωτηθέντων δηλώνουν πως δεν έχουν γίνει θύματα συμπεριφοράς που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως σεξουαλική παρενόχληση. Εκεί όπου έχουν καταγραφεί τέτοιες συμπεριφορές, τα περιστατικά αφορούσαν προϊστάμενους (8%), συναδέλφους (6%), πελάτες (4%), εργοδότες (2%) και υφιστάμενους (1%). Σε απόλυτους αριθμούς, 518 άτομα δήλωσαν πως δεν έχουν γίνει ποτέ θύματα, 12 πρόσωπα κατέγραψαν περιστατικά που αφορούσαν προϊστάμενους, 55 άτομα περιστατικά που αφορούσαν συναδέλφους, 8 άτομα ανέφεραν πελάτες και 29 άτομα δήλωσαν περιστατικά από εργοδότες.

Στους λόγους που ωθούν τις γυναίκες να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε το οικονομικό κέρδος/οικονομική ανεξαρτησία (32%) ενώ οι υπόλοιπες απαντήσεις επικεντρώθηκαν στην αυτονομία (28%), την κοινωνική αναγνώριση (24%) και ευελιξία στις ώρες εργασίας (15%).

Σχετικά με τους λόγους που περιορίζουν/εμποδίζουν τη διεύρυνση της γυναικείας συμμετοχής στην οικονομική δραστηριότητα, πάρα πολύ σημαντικοί λόγοι για τους ερωτηθέντες καταγράφηκαν οι οικογενειακές υποχρεώσεις (48%) και η έλλειψη κατάλληλης/επαρκούς υποδομής φροντίδας παιδιών (38%),

48% των συμμετεχόντων σημείωσε ότι τους εκφράζει πάρα πολύ η δήλωση πως η επιτυχία της επιχείρησης δεν συνδέεται με το φύλο που την διοικεί.

36% συμφώνησαν πολύ με τη δήλωση ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν προκλήσεις που οι άνδρες δεν αντιμετωπίζουν λόγω του φύλου τους.

39% των ερωτηθέντων πιστεύει πολύ ότι οι οικογενειακές υποχρεώσεις των γυναικών δυσχεραίνουν τις ευκαιρίες επαγγελματικής τους ανέλιξης

Τέλος, ως πάρα πολύ σημαντικά μέτρα που θα βελτιώσουν την υφιστάμενη κατάσταση καταγράφηκαν η παροχή περισσότερων διευκολύνσεων για την φροντίδα των παιδιών (64%), η παροχή ίσων ευκαιριών για επαγγελματική ανέλιξη (46%), η απασχόληση από το σπίτι (42%) και η παροχή κρατικής ενίσχυσης προς τις γυναίκες για έναρξη επιχείρησης (41%).

Αναλυτικότερα στοιχεία υπάρχουν ανά ερώτηση και ανά φύλο.

Τα ευρήματα της έρευνας θα τύχουν αξιολόγησης και επεξεργασίας από την ΟΕΒ και την ΚΟΓΕΕ και στη συνέχεια θα υποβληθούν σε όλους τους αρμόδιους φορείς συγκεκριμένες προτάσεις για διαμόρφωση σχετικής πολιτικής με στόχο την ενίσχυση της γυναικείας συμμετοχής στην αγορά εργασίας της Κύπρου.


Επισυνάπτεται ολόκληρη η έρευνα με γραφικές παραστάσεις σε μορφή Word:
ĉ
Admin 3,
2 Ιουν 2011, 12:35 π.μ.
Comments