ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Δεκέμβριο 2019

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 έφτασε τα 25.285 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Δεκέμβριο 2019 μειώθηκε στα 20.140 πρόσωπα σε σύγκριση με 20.631 τον προηγούμενο μήνα.  (Πίνακας 1)

Σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2018 σημειώθηκε μείωση 4.515 προσώπων ή 15,2% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς της δημόσιας διοίκησης (μείωση 1.026 ανέργων), του εμπορίου (μείωση 646), των κατασκευών (μείωση 611), των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (μείωση 288), των μεταφορών και αποθήκευσης (μείωση 258), της μεταποίησης (μείωση 254)  και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (μείωση 875). (Πίνακας 2)

Πίνακας 1

Μήνας και Έτος

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Πραγματικά Στοιχεία

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία

2019

 

 

 

Δεκέμβριος

25.285

20.140

Νοέμβριος

24.495

20.631

Οκτώβριος

16.544

21.032

Σεπτέμβριος

16.968

21.295

Αύγουστος

19.883

21.809

Ιούλιος

20.582

22.118

Ιούνιος

18.960

22.446

Μάιος

17.607

22.741

Απρίλιος

20.315

23.199

Μάρτιος

26.508

23.659

Φεβρουάριος

29.751

23.959

Ιανουάριος

30.951

24.290

2018

 

Δεκέμβριος

29.800

24.512

Νοέμβριος

28.514

24.983

Οκτώβριος

20.447

25.221

Σεπτέμβριος

21.399

25.739

Αύγουστος

23.866

25.928

Ιούλιος

24.803

26.482

Ιούνιος

23.808

27.023

Μάιος

22.839

27.536

Απρίλιος

24.903

27.831

Μάρτιος

30.616

28.207

Φεβρουάριος

34.204

28.827

Ιανουάριος

35.989

29.566

2017

Δεκέμβριος

35.771

30.431

 

 

Πίνακας 2

Nace Αναθ. 2

Οικονομική Δραστηριότητα

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

(πραγματικά στοιχεία)

Δεκέμβριος     2018

Νοέμβριος     2019

Δεκέμβριος     2019

A

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία

146

128

116

B

Ορυχεία και Λατομεία

50

37

29

C

Μεταποίηση

1.624

1.424

1.370

D

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού

11

13

12

E

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

95

78

75

F

Κατασκευές

1.766

1.217

1.155

G

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών

4.615

4.072

3.969

H

Μεταφορά και Αποθήκευση

1.448

1.125

1.190

I

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

9.578

8.292

9.290

J

Ενημέρωση και Επικοινωνία

460

403

411

K

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

1.398

1.352

1.306

L

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

235

219

238

M

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

990

961

933

N

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

1.107

944

1.002

O

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση

2.095

922

1.069

P

Εκπαίδευση

550

536

511

Q

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα

376

343

341

R

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία

528

511

496

S

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

526

455

464

T

Δραστηριότητες Νοικοκυριών

49

48

45

U

Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων

28

13

13

Νεοεισερχόμενοι

2.125

1.402

1.250

Σύνολο

29.800

24.495

25.285

 

Μεθοδολογικές πληροφορίες

Ορισμοί

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα άνω των 15 χρονών που αποτείνονται στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας για εξεύρεση εργασίας και καταχωρούνται ως άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να αναζητούν ενεργά εργασία. Ο μηνιαίος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα που  κατά την τελευταία μέρα κάθε μήνα έχουν ενεργή αίτηση για εξεύρεση εργασίας.

Στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων δεν περιλαμβάνονται αυτοεργοδοτούμενοι, άτομα που ψάχνουν για εργασία με μερική απασχόληση, καθώς επίσης και άτομα τα οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε συγκεκριμένο εργοδότη.

 

Εποχικά Διορθωμένα στοιχεία

Εποχική Διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική που αφαιρεί την επίδραση της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο ορατή την πραγματική τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Για την εφαρμογή της εποχικής διόρθωσης, η Στατιστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί το λογισμικό Demetra 2.04 το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Eurostat. Η παραγωγή των προσαρμοσμένων χρονοσειρών γίνεται με τον αλγόριθμο TRAMO&SEATS. Επισημαίνεται ότι λόγω της εποχικής διόρθωσης, επαναϋπολογίζεται ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνιαίων εκτιμήσεων κάθε φορά που προστίθενται τα στοιχεία ενός καινούργιου μήνα. Αυτός ο επαναυπολογισμός οδηγεί συχνά σε αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τους προηγούμενους μήνες.

 

Σύστημα Ταξινόμησης

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά οικονομική δραστηριότητα δημοσιεύονται βάσει του συστήματος ταξινόμησης NACE Αναθ. 2.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Ανεργία