ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Δεκέμβριος 2018

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Δεκέμβριος 2018

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Δεκεμβρίου 2018, έφτασε τα 29.800 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Δεκέμβριο 2018 μειώθηκε στα 23.929 πρόσωπα σε σύγκριση με 24.589 τον προηγούμενο μήνα.  (Πίνακας 1)

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2017 σημειώθηκε μείωση 5.971 προσώπων ή 16,7% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (μείωση 1.193 ανέργων), της δημόσιας διοίκησης (μείωση 1.137), των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (μείωση 794), της μεταποίησης (μείωση 607), των κατασκευών (μείωση 529), της εκπαίδευσης (μείωση 189) και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (μείωση 1.521). (Πίνακας 2)

Πίνακας 1
Μήνας και Έτος Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Πραγματικά Στοιχεία Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία
2018    
Δεκέμβριος 29.800 23.929
Νοέμβριος 28.514 24.589
Οκτώβριος 20.447 24.958
Σεπτέμβριος 21.399 25.462
Αύγουστος 23.866 25.872
Ιούλιος 24.803 26.433
Ιούνιος 23.808 26.993
Μάιος 22.839 27.478
Απρίλιος 24.903 27.897
Μάρτιος 30.616 28.395
Φεβρουάριος 34.204 28.962
Ιανουάριος 35.989 29.670
2017    
Δεκέμβριος 35.771 30.393
Νοέμβριος 33.780 30.679
Οκτώβριος 26.436 31.317
Σεπτέμβριος 27.951 32.105
Αύγουστος 31.003 32.917
Ιούλιος 31.670 33.467
Ιούνιος 30.577 33.913
Μάιος 29.922 34.583
Απρίλιος 32.804 35.192
Μάρτιος 39.088 35.796
Φεβρουάριος 42.326 36.225
Ιανουάριος 42.839 36.564
2016    
Δεκέμβριος 41.852 36.932

 

Πίνακας 2
Nace Αναθ. 2 Οικονομική Δραστηριότητα Εγγεγραμμένοι Άνεργοι (πραγματικά στοιχεία)
Δεκέμβριος 2017 Νοέμβριος 2018 Δεκέμβριος  2018
A Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία 202 160 146
B Ορυχεία και Λατομεία 39 45 50
C Μεταποίηση 2.231 1.679 1.624
D Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού 14 11 11
E Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης 92 95 95
F Κατασκευές 2.295 1.813 1.766
G Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών 5.808 4.748 4.615
H Μεταφορά και Αποθήκευση 1.404 1.325 1.448
I Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης 10.372 8.623 9.578
J Ενημέρωση και Επικοινωνία 518 430 460
K Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες 881 1.420 1.398
L Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 245 246 235
M Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες 1.137 1.033 990
N Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες 1.083 1.044 1.107
O Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση 3.232 1.389 2.095
P Εκπαίδευση 739 572 550
Q Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα 455 389 376
R Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 607 518 528
S Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών 656 506 526
T Δραστηριότητες Νοικοκυριών 95 55 49
U Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων 20 29 28
Νεοεισερχόμενοι 3.646 2.384 2.125
Σύνολο 35.771 28.514 29.800

 

Μεθοδολογικές πληροφορίες

Ορισμοί

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα άνω των 15 χρονών που αποτείνονται στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας για εξεύρεση εργασίας και καταχωρούνται ως άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να αναζητούν ενεργά εργασία. Ο μηνιαίος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα που  κατά την τελευταία μέρα κάθε μήνα έχουν ενεργή αίτηση για εξεύρεση εργασίας.

Στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων δεν περιλαμβάνονται αυτοεργοδοτούμενοι, άτομα που ψάχνουν για εργασία με μερική απασχόληση καθώς επίσης και άτομα τα οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε συγκεκριμένο εργοδότη.

Εποχικά Διορθωμένα στοιχεία

Εποχική Διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική που αφαιρεί την επίδραση της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο ορατή την πραγματική τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Για την εφαρμογή της εποχικής διόρθωσης η Στατιστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί το λογισμικό Demetra 2.04 το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Eurostat. Η παραγωγή των προσαρμοσμένων χρονοσειρών γίνεται με τον αλγόριθμo TRAMO&SEATS. Επισημαίνεται ότι λόγω της εποχικής διόρθωσης, επαναϋπολογίζεται ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνιαίων εκτι΍ ήσεύ ν κάθε φορά που προστίθενται τα στοιχεία ενός καινούργιου μήνα. Αυτός ο επαναυπολογισμός οδηγεί συχνά σε αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τους προηγούμενους μήνες.

Σύστημα Ταξινόμησης

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά οικονομική δραστηριότητα δημοσιεύονται βάσει του συστήματος ταξινόμησης NACE Αναθ. 2.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Ανεργία