ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Δημόσια Διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης με στόχο τη λήψη σχολίων/ εισηγήσεων αναφορικά με το Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων (National Electronic Identity Scheme).

Το Συμβούλιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΣΗΔ), στη Συνεδρία του ημερ. 01/02/2019, αποφάσισε να προωθήσει την υλοποίηση του έργου των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, όπου οποιοσδήποτε Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων, να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικών ταυτοτήτων στους πολίτες.

Σε συνέχεια της πιο πάνω απόφασης και υπό το συντονισμό του Επικεφαλής Επιστήμονα και του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ετοιμάστηκε το Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων με τις βασικές αρχές που διέπουν την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας στην Κύπρο, οι οποίες βασίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό αριθ. 910/2014 (Κανονισμός eIDAS) καθώς και στις σχετικές Εκτελεστικές Πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον εν λόγω Κανονισμό.

Το Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων αποτελείται και εφαρμόζεται από τα πιο κάτω έγγραφα (νομοθεσίες και τεχνικά έγγραφα), για τα οποία:

1) Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών γνωστοποιεί την πρόθεση του:

(i) για τροποποίηση του περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 910/2014, σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά Νόμου του 2018 και

(ii) για έκδοση των περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά (Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης) Κανονισμών του 2020

2) Ο Αν. Διευθυντής του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης γνωστοποιεί την πρόθεση του:

(i) για τροποποίηση του Περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου και

(ii) για έκδοση των Διαταγμάτων: «Διαδικασίες για την έκδοση, αναστολή, ανάκληση, επανενεργοποίηση και ανανέωση ηλεκτρονικής ταυτότητας», το «έντυπο αίτησης» και «Προδιαγραφές Πιστοποιητικού Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης»

3) Η Αν. Διευθύντρια του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής γνωστοποιεί την πρόθεση της για έκδοση του τεχνικού εγγράφου «Πρωτόκολλο Αυθεντικοποίησης και Απομακρυσμένης Υπογραφής»

Τα προσχέδια των πιο πάνω εγγράφων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (www.mcw.gov.cy/dec) και οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις παραστάσεις του (σχόλια και απόψεις) στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, υπόψη κα Κυριακής Πάντζιαρου, Λειτουργού Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Α’, στο email: kpantziarou@mcw.gov.cy, μέχρι και τις 21/02/2020.

 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (Ε.Ε.) ΑΡΙΘ. 910_2014 Νόμο-ΤΗΕ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 139 KB)
 Κανονισμοί 2020-Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης-ΤΗΕ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 349 KB)
 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Νόμους-ΤΑΠΜ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 180 KB)
 Διάταγμα με βάση το άρθρο 65Ζ(α) περί Αρχείου Νόμο-Διαδικασίες ηλεκτρονικής ταυτότητας.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 149 KB)
 Διάταγμα με βάση το άρθρο 65Ζ(β) του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου-Έντυπο Αίτησης.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 170 KB)
 Διάταγμα με βάση το άρθρο 65Ζ(δ) του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου-Προδιαγραφές Πιστοποιητικού.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 190 KB)
 Πρωτόκολλο Αυθεντικοποίησης και Απομακρυσμένης Υπογραφής-AUTHENTICATION AND REMOTE SIGNATURE PROTOCOL-ΤΥΠ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 580 KB)