ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Δημόσια Διαβούλευση για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία στους τομείς των Επενδύσεων, της Έρευνας & Καινοτομίας, των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και της Ενιαίας Αγοράς

Πληροφορείστε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει δημόσια διαβούλευση σχετικά τα Ευρωπαϊκά Ταμεία στους τομείς των επενδύσεων, της έρευνας & καινοτομίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της ενιαίας αγοράς. Η εν λόγω διαβούλευση εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο διαβουλεύσεων που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ε.Ε. που θα ισχύει μετά το 2020.

Τα σχόλια / απόψεις για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 8 Μαρτίου 2018, στο ερωτηματολόγιο που είναι διαθέσιμο στον κάτω σύνδεσμο:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MFFpost2020investment

Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο:
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_en