ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Δημόσια διαβούλευση για το προσχέδιο ευρωπαϊκών κανονισμών που αφορά την εγγραφή παραγωγών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Ο Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (HHE) αναπτύσσεται γρήγορα και εξαπλώνεται σε όλες τις πτυχές της σύγχρονης προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ) είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο ρεύμα αποβλήτων, που αυξάνεται κατά 3-5% ετησίως, δηλαδή τρεις φορές ταχύτερα από το μέσο ρυθμό αύξησης των υπόλοιπων ρευμάτων αποβλήτων.

Η Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ) τέθηκε σε ισχύ στις 13 Αυγούστου 2012. Μία από τις βελτιώσεις που εισάγει η Οδηγία είναι η εναρμόνιση των εθνικών απαιτήσεων καταχώρισης και υποβολής εκθέσεων. Τα μητρώα των παραγωγών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ) των κρατών μελών θα πρέπει πλέον να εναρμονισθούν. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εκπόνησε μία μελέτη σχετικά με την εναρμόνιση της δομής και του μορφότυπου των δεδομένων για την καταχώριση και την υποβολή εκθέσεων των παραγωγών ΗΗΕ στο εθνικό μητρώο και σχετικά με τη συχνότητα υποβολής εκθέσεων.

Βασισμένη στη Μελέτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοίμασε προσχέδιο Κανονισμού που αφορά τον καθορισμό ενιαίου τρόπου και συχνότητας υποβολής στοιχείων από τους παραγωγούς και εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, για εγγραφή στο μητρώο παραγωγών ΗΗΕ.

Το προσχέδιο Κανονισμού, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση από το Τμήμα Περιβάλλοντος. Τυχόν σχόλια επί του προσχεδίου Κανονισμού μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση acharalambous@oeb.org.cy μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2017.