ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Διαδικτυακό, Διαδραστικό Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνων (OiRA)

Το OiRA – Επιγραμμικό Διαδραστικό Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνου – είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία παρέχει δυνατότητα δημιουργίας εργαλείων εκτίμησης κινδύνου ανά τομέα σε οποιαδήποτε γλώσσα με εύκολο και τυποποιημένο τρόπο.

 

Που αποσκοπεί το OiRA;

Από την εμπειρία προκύπτει ότι η σωστή εκτίμηση των κινδύνων στην εργασία είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαμόρφωση ασφαλών και υγιών χώρων ή συνθηκών εργασίας. Ωστόσο, η διαδικασία της διενέργειας εκτίμησης κινδύνων μπορεί να παρουσιάσει ιδιαίτερες δυσκολίες, ειδικότερα για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που ενδέχεται να μην διαθέτουν πόρους ή τεχνογνωσία για την ετοιμασία κατάλληλης και επαρκούς εκτίμησης των κινδύνων στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.

Για τη διευκόλυνση της σχετικής διαδικασίας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη, εύχρηστη και δωρεάν διαδικτυακή εφαρμογή, το διαδικτυακό, διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνων OiRA (Online, interactive Risk Assessment). Το εργαλείο OiRA βοηθά τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν σε μια σειρά από στάδια τη διαδικασία της διενέργειας εκτίμησης κινδύνων από τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων στους χώρους εργασίας μέχρι τη λήψη αποφάσεων για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης των κινδύνων και την ανάληψη δράσης. Επίσης, τους επιτρέπει να παρακολουθούν τις εν λόγω διαδικασίες και να συντάσσουν τις σχετικές εκθέσεις (γραπτή εκτίμηση κινδύνων).

 

Οφέλη από την ανάπτυξη του OiRA

Το εργαλείο OiRA βασίζεται στο επιτυχημένο ολλανδικό εργαλείο για την εκτίμηση των κινδύνων στην εργασία, το «RI&E», το οποίο διατίθεται πλέον σε περισσότερο από 172 κλαδικές παραλλαγές, καθεμιά εκ των οποίων είναι ειδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες ενός συγκεκριμένου κλάδου επιχειρηματικής δραστηριότητας.  Συνεπώς, το OiRA έχει αναπτυχθεί με βάση ένα ήδη επιτυχημένο μοντέλο. Επιπλέον, το ενδιαφέρον που έχει προκύψει για την εφαρμογή του OiRA σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολύ μεγάλο, γεγονός που καταδεικνύει την αναγκαιότητα και χρησιμότητα του εν λόγω εργαλείου.

 

 

Οι στόχοι του OiRA είναι οι ακόλουθοι:

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο:

 • την αύξηση του αριθμού των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Ευρώπη που εφαρμόζουν διαδικασίες εκτίμησης και διαχείρισης των κινδύνων στο χώρο εργασίας τους,
 • τη συμβολή (με τη διενέργεια κατάλληλης και επαρκούς εκτίμησης κινδύνων) στη μείωση του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών και των επικίνδυνων συμβάντων (π.χ. πυρκαγιών) καθώς και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας,
 • την παροχή βοήθειας (με τη διενέργεια κατάλληλης και επαρκούς εκτίμησης κινδύνων) σε επιχειρήσεις, προκειμένου αυτές να καταστούν πιο ανταγωνιστικές (μειώνοντας το κόστος που προκύπτει από τα εργατικά ατυχήματα, τις επαγγελματικές ασθένειες και τα επικίνδυνα συμβάντα μειώνοντας το ποσοστό των αναρρωτικών αδειών, της απώλειας παραγωγής κ.ά. ζημιών).

 

Σε εθνικό / τομεακό επίπεδο:

 • την παροχή πρακτικών εργαλείων OiRA στη διάθεση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων μέσω των δικτυακών τους τόπων,
 • τη συμβολή στην επίτευξη του εθνικού στόχου αναφορικά με τη μείωση του αριθμού των επαγγελματικών ασθενειών και των επικίνδυνων συμβάντων, των εργατικών ατυχημάτων, θέτοντας στη διάθεση των επιχειρήσεων το εργαλείο OiRA.

 

Σε επίπεδο εταιρείας:

 • τη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων (γενική υποχρέωση των εργοδοτών, επιχειρήσεων) μέσω της εφαρμογής του εργαλείου OiRA για τη διαδικασία της διενέργειας εκτίμησης κινδύνων και την
 • εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία,
 • τη διασαφήνιση της διαδικασίας διενέργειας εκτίμησης κινδύνων,
 • τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας με τη χρήση του εργαλείου εκτίμησης των επαγγελματικών κινδύνων, βελτιώνοντας παράλληλα τις επιδόσεις των επιχειρήσεων.

 

Συμμετοχή στο OiRA

Η επιτυχία του OiRA εξαρτάται από την ενεργό συμμετοχή των βασικών εμπλεκόμενων φορέων, δηλαδή των υπευθύνων λήψης πολιτικών αποφάσεων, των κοινωνικών εταίρων (Κυβέρνηση και Εργοδοτικές και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις), των εμπλεκόμενων επαγγελματικών κλάδων και των τελικών χρηστών σε επίπεδο επιχείρησης. Η δέσμευση και η ενεργός συμμετοχή τους στην ανάπτυξη εργαλείων OiRA θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση:

 • της δέσμευσης για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων,
 • της δέσμευσης για τη στήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Ευρώπη,
 • της κατανόησης των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

Η κοινότητα OiRA απαρτίζεται από τους φορείς / τα άτομα που αναπτύσσουν εργαλεία OiRA. Στόχος της είναι να διευκολύνει την ανάπτυξη των εργαλείων OiRA, ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή των διαθέσιμων εργαλείων αλλά και τη γνώση και την καλή πρακτική σχετικά με τα εργαλεία, προωθώντας τη συνεργασία, ενισχύοντας τις υφιστάμενες σχέσεις στην κοινότητα και δημιουργώντας νέες.

Η ενεργός συμμετοχή των προαναφερθέντων φορέων στο OiRA συνεπάγεται επιπλέον τη δημιουργία ενός εργαλείου για την εκτίμηση κινδύνων το οποίο:

 • διατίθεται δωρεάν,
 • διατίθεται διαδικτυακά και είναι φιλικό προς το χρήστη,
 • είναι στοχοθετημένο, ειδικό και πλήρως προσαρμοσμένο για κάθε κλάδο,
 • η ανάπτυξή του υποστηρίζεται από την κοινότητα OiRA,

Μια από τις κύριες προκλήσεις είναι η προσέγγιση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω της προώθησης / διάδοσης  των εργαλείων OiRA. Η κοινότητα OiRA έχει πλήρη επίγνωση αυτού του γεγονότος και το αντιμετωπίζει με:

 • τη στοχευόμενη ενημέρωση σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα,
 • τη χρήση/δημιουργία νέων μέσων/καναλιών για την προσέγγιση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων,
 • την ενσωμάτωση του OiRA σε μια πιο σφαιρική στρατηγική (και όχι ως αυτόνομο προϊόν),
 • τη δημιουργία μιας στρατηγικής προώθησης/διάδοσης για κάθε μεμονωμένο εργαλείο/τομέα,
 • τον σχεδιασμό μιας εκστρατείας ενημέρωσης και όχι μόνο μέσω ατομικών και μεμονωμένων ενεργειών,
 • την προσαρμογή του “κατάλληλου” μηνύματος προς τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για κάθε συγκεκριμένο εργαλείο/τομέα
 • τη διάδοση του εργαλείου μέσω επισκέψεων στους χώρους εργασίας και πρακτικών εργαστηρίων.

 

Εξέλιξη του OiRA

Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί πέραν των 100 εργαλείων OiRA για πάνω από 65 κλάδους.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε συνεργασία με τον EU-OSHA προχώρησε στην ετοιμασία εννέα εργαλείων εκτίμησης κινδύνων OiRA, προσαρμοσμένων στα Κυπριακά δεδομένα τα οποία αφορούν τους ακόλουθους κλάδους:

 • Κομμωτήρια/κουρεία,
 • Εργασίες γραφείου – Δημόσια Διοίκηση,
 • Εργασίες τροφοδοσίας (catering),
 • Κρεοπωλεία,
 • Σχολικές μονάδες,
 • Συνεργεία επισκευής και βαφής οχημάτων,
 • Καφεστιατόρια,
 • Μικρά εμπορικά καταστήματα, και
 • Μικρά τουριστικά καταλύματα

Μέσα στο πλαίσιο της προώθησης και διάδοσης των πέντε εργαλείων OiRA, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας οργανώνει και υλοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια, εργαστήρια, εκστρατείες επιθεώρησης, πιλοτικές δοκιμές των εν λόγω εργαλείων και περιφερειακές συναντήσεις με την υποστήριξη του EU-OSHA.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Η εισαγωγή και η χρήση του OiRA εξαρτάται από την ισχυρή δέσμευση των συμμετεχόντων σε αυτό. Μέσα από τη διαρκή υποστήριξη και συμμετοχή των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των κυβερνήσεων, των επαγγελματικών κλάδων και των κοινωνικών εταίρων, το OiRA μπορεί να καλύψει την ανάγκη διάθεσης πρακτικών εργαλείων για τη διευκόλυνση των πολύ μικρών και των μικρών επιχειρήσεων κατά τη διαδικασία εκτίμησης κινδύνων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το υπάρχουν στον δικτυακό τόπο του OiRA στον σύνδεσμο:

http://oiraproject.eu

 

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας