ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Ιούλιος 2019

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Ιούλιος 2019

Πληθωρισμός -0,3%

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιούλιο 2019 μειώθηκε κατά 1,27 μονάδες και έφτασε στις 100,02 μονάδες σε σύγκριση με 101,29 μονάδες τον Ιούνιο 2019. Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2018 ο ΔΤΚ μειώθηκε κατά 0,3%. (Πίνακας 1)

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2018 – Ιουλίου 2019 σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2017 – Ιουλίου 2018 παρουσίασε αύξηση 1,5% ενώ κατά το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο είχε αυξηθεί κατά 0,3%.

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2018 καταγράφηκε στον Ηλεκτρισμό (12%). Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η κατηγορία Βιομηχανικά Προϊόντα (εκτός Πετρελαιοειδών) παρουσίασε τη μεγαλύτερη μεταβολή με ποσοστό -3,1%. (Πίνακας 2)

Ανάλυση μεταβολών

Συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2018, η κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο παρουσίασε τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή με ποσοστό 4,2%, ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή παρουσίασε η κατηγορία Μεταφορές με ποσοστό 3,7%. (Πίνακας 1)

Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (-15%). (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (6,3%). (Πίνακας 1)

Ανάλυση επιπτώσεων

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουλίου 2019 σε σχέση με τον Ιούλιο του 2018 είχε η κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (0,49), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχε η κατηγορία Μεταφορές (-0,58). (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχε η κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (-1,12). (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουλίου 2019 σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2018 είχε ο ηλεκτρισμός (0,40) ενώ αρνητική επίπτωση είχαν τα πετρελαιοειδή(-0,71). (Πίνακας 4)

Τέλος, τα είδη ένδυσης (-0,79) και τα είδη υπόδησης (-0,32) είχαν την μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουλίου 2019 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα. (Πίνακας 5)

Πίνακας 1

Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

ΔΤΚ (2015=100)

Μεταβολές (%)

 

Ιούνιος

2019

Ιούλιος

2019

Ιουλ 19/

Ιουλ 18

Ιουλ 19/

Ιουν 19

Ιαν- Ιουλ 19/

Ιαν- Ιουλ 18

 
Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά 99,77 99,18 -1,62 -0,59 2,15  
Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός

98,68

98,04

0,05

-0,65

0,60

 
Ένδυση και Υπόδηση

103,28

87,80

-2,21

-14,99

-0,65

 
Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο

109,37

109,47

4,20

0,09

6,26

 

Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προΐόντα Καθαρισμού

96,89 96,19 1,02 -0,72

-0,17

 
Υγεία

101,31

101,26

-0,51

-0,05

-0,23

 
Μεταφορές

99,19

99,18

-3,71

-0,01

-3,00

 
Επικοινωνίες

94,33

94,84

-2,28

0,54

-4,48

 
Αναψυχή και Πολιτισμός

99,45

100,12

0,15

0,67

0,14

 
Εκπαίδευση

105,01

105,01

1,86

0,00

1,86

 
Εστιατόρια και Ξενοδοχεία

105,04

105,37

1,45

0,31

1,95

 
Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες

99,94

99,14

1,07

-0,80

1,21

 
Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 101,29 100,02 -0,30 -1,25 0,77

 

Πίνακας 2

Οικονομικές Κατηγορίες

Συντελεστές Στάθμισης

Μεταβολές (%)

Ιουλ 19/

Ιουλ 18

Ιουλ 19/

Ιουν 19

Γενικός Δείκτης

10000

-0,30

-1,25

Γεωργικά Προϊόντα

655

-2,10

-1,92

Βιομηχανικά Προϊόντα

(εκτός Πετρελαιοειδών)

4195

-1,24

-3,10

Ηλεκτρισμός

319

12,00

0,48

Πετρελαιοειδή

550

-8,11

-0,41

Νερό

57

0,00

0,00

Υπηρεσίες

4224

1,71

0,30

 

Πίνακας 3

Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

Συντελεστές Στάθμισης

Επίπτωση (μονάδες)

Ιουλ 19/

Ιουλ 18

Ιουλ 19/

Ιουν 19

Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά

1906

-0,31

-0,11

Αλκοολούχα ποτά και καπνός

347

0,00

-0,02

Ένδυση και υπόδηση

721

-0,14

-1,12

Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο

1119

0,49

0,01

Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός, και προΐόντα καθαρισμού

644

0,06

-0,05

Υγεία

637

-0,03

0,00

Μεταφορές

1524

-0,58

0,00

Επικοινωνίες

439

-0,10

0,02

Αναψυχή και πολιτισμός

575

0,01

0,04

Εκπαίδευση

392

0,08

0,00

Εστιατόρια και ξενοδοχεία

836

0,13

0,03

Άλλα αγαθά και υπηρεσίες

860

0,09

-0,07

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

10000

-0,30

-1,27

Σημείωση: Τα αθροίσματα υπολογίζονται βάσει των επιμέρους επιπτώσεων με άπειρα δεκαδικά και δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση δυο δεκαδικών. Πιθανές διαφορές στα αθροίσματα είναι λόγω σφάλματος στρογγυλοποίησης.
Πίνακας 4

Προϊόντα/Υπηρεσίες

Επίπτωση (μονάδες)

Ιούλιος 19/ Ιούλιος 18

Θετική επίπτωση  
Ηλεκτρισμός

0,40

Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες

0,01

Αρνητική επίπτωση

Πετρελαιοειδή

-0,71

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

-0,30

 

Πίνακας 5

Προϊόντα/Υπηρεσίες

Επίπτωση (μονάδες)

Ιούλιος 19/ Ιούνιος 19

Αρνητικήεπίπτωση

Είδη ένδυσης

-0,79

Είδη υπόδησης

-0,32

Φρέσκα λαχανικά

-0,11

Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες

-0,05

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

-1,27

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμοί

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι οικονομικός δείκτης που καταρτίζεται για τη μέτρηση των διαχρονικών μεταβολών στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που αποκτώνται, χρησιμοποιούνται ή πληρώνονται από τα νοικοκυριά (διαμένουν στην Κύπρο ή έχουν σκοπό να διαμείνουν στην Κύπρο για ένα χρόνο τουλάχιστον). Ο ΔΤΚ αποτελεί τον επίσημο δείκτη για τον υπολογισμό του πληθωρισμού.

Ο Πληθωρισμός δείχνει τη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η Επίπτωση αντιπροσωπεύει το ποσό της συνολικής μεταβολής στο ΔΤΚ το οποίο οφείλεται στην αναφερόμενη κατηγορία/αγαθό/υπηρεσία.

Τιμοληψία

Η τιμοληψία διενεργείται μόνο στις αστικές περιοχές των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου. Για κάθε πόλη οι αυξομειώσεις των τιμών κατά προϊόν κάθε μήνα σταθμίζονται ανάλογα με τον πληθυσμό. Συγκεκριμένα οι συντελεστές στάθμισης για τις τέσσερις επαρχίες: Λευκωσία 42%, Λεμεσός 30%, Λάρνακα 18% και Πάφος 10%.

Οι τιμές των 805 ειδών και υπηρεσιών, που περιλαμβάνονται στο ΔΤΚ παρακολουθούνται και καταγράφονται μια φορά κάθε μήνα, εκτός από κάποια εποχικά προϊόντα (π.χ. λαχανικά και φρούτα), τα κρέατα και τα καύσιμα, των οποίων οι τιμές συλλέγονται κάθε βδομάδα (κάθε Πέμπτη).

Έτος βάσης

Το έτος βάσης από τον Ιανουάριο του 2006 μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 ήταν το 2005=100. Από τον Ιανουάριο του 2016 έτος αναφοράς είναι το 2015=100.

Ταξινόμηση     

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015, ο ΔΤΚ υπολογιζόταν και δημοσιευόταν βάσει της ταξινόμησης COICOP4 με την οποία η κατηγορία των προϊόντων καθορίζεται μέχρι τα τέσσερα ψηφία. Από τον Ιανουάριο του 2016, ο ΔΤΚ υπολογίζεται και δημοσιεύεται βάσει της ταξινόμησης ECOICOP ακολουθώντας σχετικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, το χαμηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας για την ταξινόμηση που χρησιμοποιείται είναι τα πέντε ψηφία.

Προϊόντα/Υπηρεσίες και Συντελεστές στάθμισης

Με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2018, τόσο τα προϊόντα που περιέχονται στον ΔΤΚ όσο και οι συντελεστές στάθμισής τους αναθεωρήθηκαν. Η αναθεώρηση βασίστηκε στα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2015/2016. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο αρχείο «Δείκτης Τιμών Καταναλωτή» που είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας στο στατιστικό θέμα «Οικονομία/Δείκτης Τιμών Καταναλωτή», στο μέρος Μεθοδολογία.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

Επικοινωνία

Κωνσταντία Παπαγεωργίου: Τηλ.:+35722602116, Ηλ. Ταχ.: cpapageorgiou@cystat.mof.gov.cy

Άντρη Ευτυχίου: Τηλ.:+35725878595, Ηλ. Ταχ.: aeftychiou@cystat.mof.gov.cy