ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) – Τελικά στοιχεία για το 2018

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει τις επιχειρήσεις που αναπροσαρμόζουν τους μισθούς των εργαζομένων βάσει της μεταβολής της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) για τα εξής:

  1. Η διακύμανση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (εξαιρουμένων των φόρων κατανάλωσης) για το έτος 2018 κατέγραψε αύξηση ύψους 1,51%.
  1. Σύμφωνα με τη Μεταβατική Συμφωνία που συνομολογήθηκε μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων στις 28 Ιουλίου 2017, οι μισθοί αναπροσαρμόζονται με το 50% της ετήσιας αύξησης του Δείκτη. Συνεπώς, η αύξηση για το 2018 ανέρχεται σε 0,76%.
  1. Κατά συνέπεια, η ΑΤΑ από 01/01/2019 ανέρχεται σε ποσοστό ύψους 1,04% επί των νέων μισθών, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μέσα από την πιο πάνω μεταβατική συμφωνία.

Παραδείγματα:

Μισθός πριν από 01/01/2018 Υπολογισμός ΑΤΑ για το 2017 Υπολογισμός ΑΤΑ για το 2018
€ 1000 1000 * 0,28% = € 2,80 1000 * (0,28 + 0,76) =       € 10,40
Μισθός από 01/01/2018 Μισθός από 01/01/2019
1000 + 2,80 = € 1002,80 1000 + 10,40 =

€ 1010,40

Μισθός πριν από 01/01/2018 Υπολογισμός ΑΤΑ για το 2017 Υπολογισμός ΑΤΑ για το 2018
€ 1500 1500 * 0,28% = € 4,20 1500 * (0,28 + 0,76) =       € 15,60
Μισθός από 01/01/2018 Μισθός από 01/01/2019
1500 + 4,2 = € 1504,20 1500 + 15,60 =

€ 1515,60

 Σημειώνεται πως στα πιο πάνω παραδείγματα δεν υπολογίζονται τυχόν γενικές αυξήσεις ή/και προσαυξήσεις που παραχωρήθηκαν εντός του 2018.

Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής της ΟΕΒ. Τηλ: 22 665102.