ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Αναγραφή Τιμής Πώλησης και Μοναδιαίας Τιμής Προϊόντων

Πληροφορείσθε ότι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή διεξάγει του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού διενεργεί εκστρατεία ενημέρωσης των εμπόρων/επιχειρήσεων σε σχέση με τις πρόνοιες του περί της Αναγραφής της Τιμής Πώλησης και της Μοναδιαίας Τιμής των Προϊόντων που προσφέρονται στους Καταναλωτές Νόμου (στο εξής «Νόμος»).

Η εκστρατεία πραγματοποιείται προκειμένου να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις για τις πρόνοιες της νομοθεσίας και να τις παροτρύνει να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που υπέχουν εκ του Νόμου. Τονίζεται ότι σε επόμενο στάδιο θα ακολουθήσουν έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρης συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας έχει ετοιμαστεί και επισυνάπτεται ενημερωτικό έντυπο, το οποίο περιλαμβάνει πρακτικά παραδείγματα για καλύτερη κατανόηση των προνοιών του Νόμου.

Συνοπτικά, Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή εφιστά την προσοχή σας στις πιο κάτω πρόνοιες του Νόμου:

  • Όταν ένας έμπορος πωλεί ή εκθέτει προς πώληση προϊόντα σε καταναλωτές, οφείλει να διασφαλίζει ότι σε αυτά αναγράφεται η ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, η οποία είναι η τελική τιμή που θα πληρώσει ο καταναλωτής συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τυχόν άλλων φόρων. Για τα προϊόντα που πωλούνται χύμα δεν αναγράφεται ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, αλλά μόνο η ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΤΙΜΗ.
  • Η αναγραφή της ΜΟΝΑΔΙΑΙΑΣ ΤΙΜΗΣ (μαζί με την ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ), στα προϊόντα που πωλούνται ή εκθέτονται προς πώληση στους καταναλωτές, είναι υποχρεωτική.
  • Η ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ και η ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΤΙΜΗ πρέπει να αναγράφονται σε Ευρώ και να είναι σαφείς, ευκόλως αναγνωρίσιμες, ευδιάκριτες και ευανάγνωστες. Η ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ και η ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΤΙΜΗ πρέπει να αναγράφονται πάνω στα ίδια τα προϊόντα, ή πάνω στις συσκευασίες τους, ή πάνω στα ράφια του καταστήματος που είναι τοποθετημένα τα προϊόντα εφόσον δεν προκαλείται σύγχυση στον καταναλωτή.
  • Όταν σε διαφημίσεις ή καταλόγους προϊόντων αναφέρεται η ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, πρέπει να αναφέρεται και η ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΤΙΜΗ του προϊόντος.
  • Τα προϊόντα που εκτίθενται στις βιτρίνες των καταστημάτων πρέπει να αναγράφουν την ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ και, αν εφαρμόζεται, τη ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΤΙΜΗ.

Σε περιπτώσεις παράβασης ή παράλειψης συμμόρφωσης, ο Νόμος προνοεί ποινή φυλάκισης ή πρόστιμο ή και τις δύο ποινές (άρθρο 9).

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή εφιστά επίσης την προσοχή των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα αυτών που προσφέρουν προϊόντα σε καταναλωτές, προκειμένου να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για συμμόρφωση τους με τις πρόνοιες του Νόμου, τόσο σε σχέση με τα προϊόντα που πωλούν ή εκθέτουν προς πώληση, όσο και αναφορικά με τις διαφημίσεις προϊόντων (περιλαμβανομένων διαφημιστικών εντύπων).

Τονίζεται ότι το παρόν μήνυμα και γενικότερα η εκστρατεία ενημέρωσης από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αποσκοπεί στο να διευκολύνει τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία. Νοείται ότι η λήψη του παρόντος μηνύματος ή οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση, δεν αποτελεί απαιτούμενο για συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (κ. Γιώργο Τσιαμέττη, τηλ. 22 200905, e-mail: gtsiamettis@mcit.gov.cy).

Οδηγός για επιχειρήσεις (Αναγραφή Τιμής πώλησης και Μοναδιαίας τιμής)