ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) – Τελικά στοιχεία για το 2017

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει τις επιχειρήσεις που αναπροσαρμόζουν τους μισθούς των εργαζομένων βάσει της μεταβολής της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) για τα εξής:

1.    Η διακύμανση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (εξαιρουμένων των φόρων κατανάλωσης) για το έτος 2017 κατέγραψε αύξηση ύψους 0,56%.

2.    Συνεπώς, η αύξηση των μισθών λόγω ΑΤΑ, σύμφωνα πάντα με τη Μεταβατική Συμφωνία που συνομολογήθηκε μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων στις 28 Ιουλίου 2017, ανέρχεται σε ποσοστό ύψους 0,28% επί των ολικών μισθών.

Επισυνάπτεται η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά τον Δημόσιο Τομέα, η οποία ασχέτως λεκτικού έχει το ίδιο αποτέλεσμα με την καθοδήγηση που έχουμε δώσει με προηγούμενες εγκυκλίους μας αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής της Μεταβατικής Συμφωνίας. Σημειώνεται ότι η πλήρης εναρμόνιση, προϋποθέτει χρονοβόρες διαδικασίες που ουσιαστικά καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα.

Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής της ΟΕΒ, τηλ: 22 665102.